Encuentra un perito

Formació

Celebrat el curs del CEAPS "Danys en indústries i negocis" - Barcelona 11/5/2019

El ponent Josep Sarrión ha facilitat informació destinada a valorar sinistres en industries i altres riscos complexos. Ha exposat procediments per determinar la preexistència d'actius i mercaderies, les vides útils, metodologies de depreciació, aspectes a tenir en compte amb la maquinària, els costos de les mercaderies "escandalls", entre altres. Ha proporcionat una metodologia d'anàlisi de la comptabilitat de les empreses, amb especial atenció al compte 600, per distingir els COSTOS DE PRODUCCIÓ de les DESPESES, que no s'imputen al producte. Els assistents han fet exercicis pràctics per determinar el valor de les mercaderies en el moment del sinistre en funció dels balanços dels anys anteriors, el compte d'explotació de l'any anterior i a data del sinistre.