Encuentra un perito

APCAS Catalunya

Celebrada l'Assemblea APCAS Catalunya el 28/6/2021

Celebrada la reunió de l'Assemblea de l'Organització Autonòmica de Catalunya de APCAS, el 28 de juny de 2021 per via internet, a través de la plataforma de l'CEAPS, presidida pel seu titular Lorenzo Martínez Mas, que va agrair l'excel·lent suport prestat pel tot l'equip professional de APCAS durant el passat exercici, tot i les dificultats de la pandèmia.


El president va informar de les activitats associatives realitzades el 2020, així com de les d'àmbit nacional, destacant el projecte de reforma estatutària ja finalitzat i el de l'estat del programa de certificació. Va felicitar a la Junta de Govern de Girona, i en especial al seu president Jordi Romo, per l'èxit de participació en les activitats de formació dels associats i mediadors de la província.


El nombre d'associats a Catalunya ha crescut un 1,5% aquest últim any, comptabilitzant 476 en total, 339 a Barcelona, ​​56 a Girona, 39 a Lleida i 42 a Tarragona, dels quals 344 professionals.


Es van aprovar per unanimitat els comptes de l'exercici 2020, actualment només hi ha un compte bancari per a tota l'organització de APCAS a Catalunya i un fons d'inversió vinculat, que no genera despeses ni comissions. Es va produir dèficit al no haver-se transferit els ingressos de quotes dels associats, per les necessitats de finançament de les activitats que s'estan desenvolupant a nivell nacional.


El secretari Joan Ricart va presentar el pressupost de l'exercici 2022, elaborat i aprovat per la Junta de Govern Autonòmica el 15 de juny de 2021, que va ser ratificat per unanimitat. Està prevista la celebració presencial de l'Assemblea Autonòmica al juny de 2022, que podrà incloure una ponència i una jornada de convivència.


Es van aprovar els acords de funcionament intern següents:
. Les comunicacions oficials es realitzen a través de APCAS NACIONAL i el lloc web apcas.cat, que és el tauler d'anuncis i mitjà de comunicació de APCAS a Catalunya, que complementa i s'actualitza amb la base de dades de apcas.es. El web apcas.cat estan disponibles informacions d'assemblees i activitats realitzades dels darrers exercicis.
. Es disposa d'un únic compte bancari al Banc de Sabadell per a tota l'organització de APCAS a Catalunya, i un fons d'inversió associat.
. El procediment per atendre les necessitats de les seccions provincials és el pagament de factures directament als proveïdors mitjançant transferència, ordenada pel tresorer autonòmic i validada pel president (dues firmes).


Els processos electorals en les seccions provincials de Girona i Tarragona finalitzaran el 30 de setembre de 2021, on els mandats de les juntes de govern vencen el 2021. En tots dos casos el nombre actual d'associats professionals supera els 35, pel que podran disposar de Junta de Govern Provincial. El procés electoral a la secció provincial de Barcelona s'efectuarà en 2022 i en la de Lleida en 2023.


El president va tancar la sessió agraint l'assistència dels presents i esperant que la propera assemblea es pugui celebrar de forma presencial.

S'adjunta la certificació d'acords enviat a APCAS nacional.

 

Descarga los documentos