Encuentra un perito

APCAS Catalunya

Assemblees APCAS S.A. CATALUNYA i O.P. BARCELONA 2019

L'11 d'abril de 2019 es varen celebrar les assemblees de l'Organització Provincial de Barcelona i de la Secció Autonòmica de Catalunya d'APCAS, a l'hotel NOVOTEL BARCELONA CITY, sota la presidència del seu titular Llorenç Martínez Mas.

A l'assemblea de la O.P. de Barcelona es va aprovar per unanimitat l'acta de l'assemblea anterior, el secretari Joaquim Ventura va informar de la total integració econòmica de la O.P. de Barcelona amb la S.A. de Catalunya, es van aprovar els pressupostos d'activitats per als exercicis 2019 i 2020, passant la resta dels assumptes econòmics a l'assemblea de la S.A. de Catalunya.

A l'assemblea de la secció autonòmica de Catalunya, el president Llorenç Martínez va excusar la presència del president Fernando Muñoz per motius professionals i va agrair l'excel·lent suport prestat pel tot l'equip professional de APCAS durant la present legislatura. Va informar de les activitats i actes de representació realitzades, destacant les relacions mantingudes amb el Col·legi de Mediadors de Barcelona. Va felicitar a la Junta de Govern de la O.P. de Girona, i en especial al seu president Jordi Romo, per l'excel·lent tasca realitzada en activitats de formació, les relacions amb els mediadors i les delegacions de les asseguradores de la província.

En relació amb la seu de la Rambla de Catalunya de Barcelona, ​​el president va informar que el propietari va posar a la venda la planta completa i es va rescindir el contracte. L'administrativa Nerea García va sol·licitar la baixa voluntària a finals d'any.

El president va informar de les activitats que s'estan desenvolupant des de APCAS nacional: la formació, la digitalització, el programa de certificació, l'estàndard d'intercanvi d'informació entre asseguradores i perits, l'aplicació XT-50, actualment gratuïta per als associats, i la reforma dels estatuts. També va informar de la celebració del 11è Congrés de APCAS a Sevilla el 27 i 28 de setembre de 2019.

El vicepresident Jordi Romo va informar de les activitats de formació previstes per al 2019. Va anunciar cinc cursos presencials del CEAPS, amb els cursos on-line i els que se celebraran a Girona i Barcelona sumen un total de 15 activitats de formació. Es va informar que els cursos presencials que se celebraran al mes de maig, "Valoració tècnica d'automòbils" i "Danys en indústries i negocis" seran becats al 50% per als associats de la S.A. de Catalunya.

El secretari Joan Ricart va presentar el web apcas.cat, un cop finalitzada la integració de dades amb APCAS nacional, el visor de notícies per categories i les eines de geolocalització. Cada consulta efectuada en apcas.cat es dirigeix ​​a la base de dades de apcas.es, pel que sempre està actualitzada. El web apcas.cat es converteix en el tauler d'anuncis de la S.A. de Catalunya i les O.P. que ho requereixin. Estan disponibles informacions d'assemblees i activitats realitzades dels darrers exercicis.

Es van aprovar els comptes de l'exercici 2018 presentats pel tresorer Víctor Cordón, que va informar que actualment només existeix un compte bancari per a tota l'organització de APCAS a Catalunya, de manera que ha finalitzat el procés d'integració comptable. També van ser aprovats els pressupostos del 2019 i 2020. Els ingressos de quotes dels associats corresponents a l'exercici 2019 no seran transferits per les necessitats de finançament de les activitats que s'estan desenvolupant a nivell nacional.

Es van produir diverses intervencions en el torn de precs i preguntes, establint-se debats al voltant de la possibilitat d'una nova seu a Barcelona, ​​inversió en comunicació tant interna com al públic en general, regulació efectiva de la professió, reforma dels estatuts i la necessitat d'incrementar la presència en actes del sector assegurador.

 

Descarga los documentos